โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำจาน

http://pcusumjan.siam2web.com/
 
   
ยินดีให้บริการ  เพื่อความชื่นบานของชาวประชา
สุขใจไร้โรคา เมื่อท่านมา รพ.สต.ซำจาน
 บุคคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านซำจาน
 ๐๘๖-๔๕๑๓๒๖๗
 
นายอดุลย์  ชูสอน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำจาน 
pcu04262@gmail.com
 
นางสำเริง  สมอหมอบ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
นางพิชญา มาตย์ภูธร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
 
 
นางมัลลิกา วรารัศมี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 
 
นายทวี  บุญกุศล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

  
นางสาวสุมินตรา ภาสีดา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
 
นางแตง  แสนโคตร
ผู้รับเหมาบริการ
 
  วิสัยทัศน์(VISION)
เป็นหน่วยบริการที่ได้มาตรฐาน    ในการจัดบริการสุขภาพ 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพและประชาชน
 เพื่อให้เกิดสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
พันธกิจ(MISSION)  
พัฒนาระบบบริหาร  บริการ  และวิชาการ  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน HCA
ส่งเสริม และกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้าง
    เครือข่ายในการพัฒนาร่วมกับองค์กรส่วนท้องถิ่น
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน
  
 
ข้อมูลทั่วไป 
                ๏หมู่บ้านรับผิดชอบ 8 หมู่บ้าน 
                ๏จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 6,200 คน
                ๏จำนวนโรงเรียน 5 โรง
                ๏จำนวนวัด 11 วัด   
                ๏จำนวนอสม. 128 คน 
                ๏ชมรมสร้างสุขภาพด้านการออกกำลังกาย 8 ชมรม สมาชิก 317
                ๏แกนนำตรวจเต้านม  40 คน
                ๏แกนนำนักเรียน 56 คน
                ๏แกนนำควบคุมลูกน้ำยุงลาย 128 คน
                ๏จำนวนชมรมผู้สูงอายุ 8 ชมรม สมาชิก 331 คน
                ๏กลุ่มผลิตภัณฑ์จากใยปอ สมาชิก 70 คน
                ๏กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์(โคนม โคเนื้อ ไก่) สมาชิก 200คน
 
 
 
 
(Root) 2010122_63409.jpg
งานมาตรฐานสุขศึกษาระดับกระทรวง
 
(Root) 2010122_63535.jpg
 
 
 
 
(Root) 2011210_81274.jpg
มอบผ้าปิดปากป้องกันไข้หวัดโรงเรียน
(Root) 2011210_81018.jpg
คัดกรองเบาหวานความดันร่วมกับ อสม
(Root) 2011210_81070.jpg
 
(Root) 2011210_81044.jpg
 
(Root) 2011210_81095.jpg
เยี่ยมและจ่ายถุงยังชีพแก่ผู้พิการ
 
(Root) 2011210_81123.jpg
 
(Root) 2011210_81153.jpg
 
(Root) 2011210_81185.jpg
 
(Root) 2011210_81218.jpg
แจกผ้าปิดปากป้องกันไข้หวัดแก่ อสม จำนวน 128 คน
(Root) 2011210_81247.jpg 
 
 
อบรมผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน
 
 
(Root) 2010102_85776.jpg
 
(Root) 2010102_85794.jpg
จัดตั้งชมรมออกกำลังกายทุกกลุ่มอายุ
(Root) 2010102_85811.jpg
 
(Root) 2010916_77861.jpg
อบรมแกนนำคัดกรองโรคเบาหวานและความดัน
(Root) 2010916_77842.jpg
 
(Root) 2010916_77823.jpg
 
(Root) 201052_83311.jpg
 รับการประเมินคุณภาพจาก รพ ขอนแก่นและสสอเมือง
  
ยินดีให้บริการ         เพื่อความชื่นบาน         ของชาวประชา
สุขใจไร้โรคา          เมื่อท่านมา           สถานีอนามัยซำจาน
 
 
(Root) 2010614_79889.jpg
  
  
 
 
 (Root) 201024_82245.jpg  
โครงการแกนนำป้องกันโรคไข้เลือดออก 

 
(Root) 2010217_4181.jpg
อบรม อสม.น้อย
(Root) 2010217_4206.jpg
(Root) 2010217_4234.jpg
 
(Root) 201052_83332.jpg
รับการสนับสนุนทรายกำจัดลูกน้ำจากเทศบาลตำบล
(Root) 201055_1789.jpg
ทำความดี
ละเว้นความชั่ว
ทำจิตใจให้ผ่องใส
ชนะภัยทั้งปวง
 
 
 

 
 

(Root) 2010914_84949.jpg

Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 8,305 Today: 2 PageView/Month: 26

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...